Stížnost na souseda: Kdy a jak podat?

Existuje hodně situací, které vám můžou u sousedů vadit. Podívejme se na to, kdy máte právo žádat nápravu, anebo dokonce povolat na pomoc právníky a soudy. Vždy se jedná o nepříjemnou záležitost.

Sousedské povinnosti

Podle Nového občanského zákoníku platí obecně:

„Každý vlastník je povinen zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek souseda v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.“

Tzv. „nepřiměřenost“ se však měří relativně složitě a neexistuje striktně pevné pravidlo. Vychází se z chování, které je obvyklé a tolerované v rámci sousedských potřeb. To, co je přiměřené místním poměrům, se určuje podle objektivně zjištěných místních zvyklostí odpovídajících dané lokalitě. Nastalá situace se posléze vždy poměřuje s tím, co je v konkrétním místě považováno za běžné.

Zkuste se domluvit

Pokud jste si vybrali správný dům pro bydlení, ale máte problém se sousedy, nejdříve je osobně či písemně slušně upozorněte na chování, které je vám nepříjemné, a pokuste se o domluvu. Soused si často nemusí uvědomovat, že dělá něco nevhodného. Na odstranění mu dejte přiměřenou lhůtu.

Stížnosti u veřejného orgánu

Záleží ale také na tom, jací sousedé jsou. Pokud je domluva z jakéhokoliv důvodu nereálná, můžete se nápravy domáhat u soudu, úřadu nebo na policii.

Volání na policii

Volání na policii využijete nejčastěji v akutních případech, kdy sousedé opakovaně dělají v nočních hodinách nepřiměřený hluk. Volat můžete policii městskou i státní. Městští strážníci jim mohou domluvit a uložit blokovou pokutu5 000 Kč.

Pokud vás soused ruší hlučnou zábavou v pokročilých nočních hodinách, jednání se klasifikuje jako přestupek a rušení nočního klidu vymezeného v době mezi 6. hodinou ráno až 22. hodinou večerní.

Stížnost na úřadě

Stížnost podaná na obecní úřad je asi nejjednodušší, nejčastější a nejefektivnější. Ten využijete třeba i při ohlášení stavby. Můžete podat stížnost na hrubé porušení zásad občanského soužití. Celou věc bude řešit přestupková komise. Nejčastěji se to týká nelegálních staveb v blízkosti vašeho plotu, kouře, zápachu, hlučnosti apod. Často se řeší i plot mezi sousedy.

Stížnost proti hluku se podává na úřad stavební, případně krajskou hygienickou stanici. První instituce řeší případ, kdy dotyčná osoba generuje hluk činností, k níž potřebuje kolaudační rozhodnutí, které nemá. Krajská hygienická stanice se zabývá případy, kdy hladina hluku překračuje hygienické limity.

Negatorní žaloba

Možností je i podání sousedské žaloby. Šance na úspěch je malá a náklady na řízení značné. V případě úspěchu soud může nařídit sousedovi povinnost zdržet se konkrétního rušení, které je přesně vymezeno v žalobě. Výrok rozsudku však nemůže uložit povinnost cokoli odstranit, přemístit a podobně. Nelze ukládat konkrétní opatření, která má žalovaný provést. Jde jen k povinnosti zdržet se určité formy rušení. Je tedy věcí žalovaného, jaká opatření k vyhovění rozsudku vykoná.

Opatření přijatá žalovaným musí být efektivní a vést ke splnění výroku rozsudku, jinak mu hrozí exekuční řízení. Žaloba musí být konkrétní, neboť je výrok soudního rozsudku formulován podle ní.  Pokud tedy žalovaný nesplní rozsudek soudu, lze proti němu následně podat návrh na exekuci.

Jak stížnost napsat

Pro stížnost není nezbytné používat oficiální vzor, ale jisté náležitosti by neměly chybět. Stížnost by měla obsahovat datum, oslovení, přesně popsaný předmět stížnosti, vlastní text stížnosti a podpis.

Jaký využít zákon

Sousedovi, na kterého domluva nezabrala, lze doručit tzv. předžalobní výzvu, kde ho vyzvete, aby se chování zdržel. Pokud tak neučiní a nepomohla stížnost na obecním úřadě, nezbývá než se obrátit na soud podáním žaloby. Vaše právo se opírá o ustanovení § 1013 a § 1042 občanského zákoníku.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *