Ohlášení stavby krok za krokem

V posledních letech došlo k úpravám stavebního zákona. Změny jsou pozitivní a usnadňují schvalovací proces při zařizování novostaveb. Pokud plánujete stavbu rodinného domu, chalupy, chaty nebo podobného objektu, ve většině případů už dnes nemusíte žádat o stavební povolení, ale vystačíte si s ohlášením stavby.

Stavby pro bydlení a rekreaci

Podle nového stavebního zákona není třeba žádat o stavební povolení pro stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci a zmizela původní maximální výměra 150 m2. Dům musí mít maximálně 1 podzemní podlaží, hloubku 3 metry a maximálně 2 nadzemní podlaží a podkroví. Na vícepatrovou budovu je třeba stavební povolení.

Jak postupovat při ohlášení stavby

Pokud si pořizujete pozemek pro stavbu domu, zjistěte si u stavebního úřadu, zda lze na pozemku stavět. Při ohlašovací povinnosti se zaměřte na následující body.

1. Žádost o územně plánovací informace

O územně plánovací informace zažádejte na příslušném stavebním úřadě. Vyjádření obsahuje informace, za jakých podmínek je možné na pozemku stavět a seznam orgánů a institucí, na které je třeba se obrátit, například Odboru ochrany životního prostředí. Platnost je 1 rok, nedojte-li k aktualizaci či změnám podmínek.

2. Zpracování projektové dokumentace

Při ohlašování stavby rodinného domu potřebujete projektovou dokumentaci. Zkušený projektant spolupracuje s dotčenými orgány a institucemi a díky tomu bude stavba odpovídat všem požadavkům. Projekční kanceláře nabízí i možnost zařízení všech potřebných podkladů, schválení a vyjádření, které vyřídí za vás.

3. O realizaci stavby informujte sousedy

Při ohlašování stavby musíte písemně doložit, že jste informovali všechny vlastníky sousedních pozemků a budov o vaší stavbě. Majitele si můžete vyhledat v katastru nemovitostí a informovat je poštou či osobně. Potřebujete jejich podpis s datem, například podepsat kopii projektové dokumentace.

4. Odevzdání ohlášení stavby a písemností

Pak stačí vyplnit ohlášení stavby. Formulář je k dispozici na stavebním úřadě. Vyplněný formulář zde odevzdejte společně se všemi dalšími potřebnými písemnostmi. Do 40 dnů příslušný stavební úřad vydá souhlas se stavbou.

Malé stavby na pozemku rodinného domu bez ohlášení

Bez ohlášení lze postavit kůlnu, dílnu či jinou malou stavbu. Nemusíte ohlašovat stavby do 25 m2 a výšky 5 metrů. Stačí územní souhlas. Stavby nesmí obsahovat obytné a pobytové místnosti, hygienická zařízení, vytápění a sloužit k ustájení zvířat.

Stavby pro zemědělství a chovatelství

Stavby pro zemědělství musí mít maximálně 300 m2 a nesmí být podsklepené. U podsklepené stavby musí být maximální výměra jen 16 m2.

Další stavby bez ohlášení

  • udržovací práce, terénní úpravy a stavební úpravy, pokud nezasahuje do nosných konstrukcí, nebo neměníte vzhled stavby
  • vodovodní, kanalizační a energetické přípojky
  • bazény a skleníky
  • oplocení
  • stavby opěrných zdí
  • stavby pro reklamu
  • stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových a výstavních ploch o výměře do 300 m2

Žádost o ohlášení stavby ke stáhnutí

Žádost o ohlášení stavby VZOR k nahlédnutí

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

                                                           Adresa příslušného úřadu

                                                            Úřad:            ………………………………………………………….

                                                           Ulice:            ………………………………………………………….

                                                             PSČ, obec:    ………………………………………………………….

Věc:    OHLÁŠENÍ STAVBY

podle ustanovení § 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a podle § 18a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST I.

Identifikační údaje stavebního záměru

(název, místo, účel stavby)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon / mobilní telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax / e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Datová schránka:…………….…………………………………………………………………………………………………..

Ohlašuje-li stavební záměr více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

           ano                  ne

III. Stavebník jedná  

   samostatně    

   je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon / mobilní telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..

Fax / e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Datová schránka:……………… ………………………………………………………………………………………………..

IV. Údaje o stavebním záměru a jeho popis

  nová stavba 

  změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)

  změna stavby před jejím dokončením

původní souhlas s ohlášením vydal………………………………………….……………………….

dne  ……….………………..… pod č.j.…………………..…………………..……………….…….

  soubor staveb

  podmiňující přeložky sítí technické infrastruktury

  stavby zařízení staveniště

  stavba byla umístěna územním rozhodnutím / územním souhlasem / veřejnoprávní smlouvou,

které vydal……………………………………………………….……………………………….…..

dne  ……….………………..… pod č.j.…………………..…………………..……………….…….

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby), jeho členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba nebo stavební úpravy) se navrhuje z důvodu změny v užívání stavby:           ne

   ano

Pokud ano, uvést nový způsob užívání stavby:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):

Nová výstavba:

počet bytů……………………………..……………..…………………………………….……………..

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor)………………………………………

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):

počet nových bytů.…………………….. ……………..…………………………………….……………..

počet zrušených bytů.…………………….. ……………..………………………………….……………..

počet bytů, ve kterých se provádí stavební úpravy……..………………………………….……………..

užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor)………………………………………

U dočasného stavebního záměru

Doba trvání:…………………………………………………………………………………………………

Návrh úpravy pozemku po jeho odstranění:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Údaje o místu stavebního záměru

(stavební pozemek popřípadě pozemky, které se mají použít jako staveniště)

obeckatastrální územíparcelní č.druh pozemku podle katastru nemovitostívýměra [m²]
     
     
     
     
     
     
     

Jedná-li se o více pozemků, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: 

 ano         ne

Údaje o způsobu provádění stavebního záměru

  dodavatelsky – název a sídlo stavebního podnikatele (pokud je znám), IČ, bylo-li přiděleno:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………..……………………………………………………….

  svépomocí –  jméno a příjmení:

  stavbyvedoucího (je-li předmětem ohlášení stavba pro bydlení nebo změna stavby, která je kulturní památkou), spolu s uvedením čísla, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob; písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby, je v samostatné příloze

  osoby vykonávající stavební dozor (u ostatních staveb) s uvedením dosaženého vzdělání a praxe; písemné prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor a doklad o její kvalifikacije v samostatné příloze

  u staveb financovaných z veřejného rozpočtu – jméno a příjmení fyzické osoby vykonávající technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního právního předpisu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavebního záměru

Zahájení  ……………………………….…………………………………………………………………

Dokončení  …………………………….…………………………………………………………………

Orientační náklady na provedení stavebního záměru: …………………………………………..

Užití sousedního pozemku nebo stavby

K provedení stavebního záměru má být použit sousední pozemek (stavba)           ano      ne

Pokud ano, je souhlas vlastníka této nemovitostí připojen v samostatné příloze.

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

Záměr ze zákona nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí:

          nevztahuje se na něj zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.

Záměr nevyžaduje posouzení jeho vlivů na životní prostředí na základě správního aktu příslušného správního orgánu

         stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona č. 114/1992 Sb.

         sdělení příslušného úřadu, že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, je-li podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadováno

         závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.

V …………………………………dne……..…….…….

         ………………………………………………

podpis

ČÁST B

Přílohy k ohlášení:

Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.
Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.
Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k  sousedním stavbám, nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich.
Situační výkres s vyznačenými souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno.
U staveb prováděných svépomocí písemné prohlášení stavbyvedoucího, že bude řídit provádění stavby, nebo prohlášení odborně způsobilé osoby, že bude vykonávat stavební dozor (není-li stavebník pro takovou činnost sám odborně způsobilý).
Doklad o kvalifikaci osoby, která bude vykonávat stavební dozor.
Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.
Projektová dokumentace podle přílohy č. 12vyhlášky č. 499/2006 Sb. nebo vyhlášky č.  146/2008 Sb.
Územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouva územní rozhodnutí nahrazující anebo územní souhlas včetně celkové situace v měřítku katastrální mapy ověřené stavebním úřadem (pokud je pro daný případ stavebním zákonem vyžadován a vydal jej jiný orgán než stavební úřad, kterému je stavba ohlašována).
Jde-li záměr, který nevyžaduje posouzení svých vlivů na životní prostředí na základě správního aktu příslušného správního orgánu  stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud je podle zákona č. 114/1992 Sb. vyžadováno, nebo  sdělení příslušného úřadu, že podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení, pokud je podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadován, nebo  závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.
Další přílohy podle části A    k bodu II. žádosti    k bodu VI. žádosti    k bodu X. žádosti

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *