Jak získat dotace na dešťovou vodu

Státní fond životního prostředí vyhlásil dotační program Dešťovka koncem dubna. Je určen pro občany a je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v našich domácnostech. Cílem programu je motivovat vlastníky i stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a následně pak snížit množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podporované oblasti a dotace na zálivku

Podporovanou oblastí je i zachytávání a využívání srážkové vody například pro zálivku zahrady a následná akumulace srážkové vody pro využití při splachování WC. Na zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady lze získat dotaci až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m³ nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů. Finanční prostředky lze využít na pořízení a instalaci akumulační nádrže pro zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady. Podpora se poskytuje jen v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody a stávajícím domům.

Dotace na využití srážkové vody doma

Na pořízení nádrže pro akumulaci srážkové vody na splachování WC a současně zálivku zahrady bude výše dotace až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m² nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů. Finanční prostředky lze využít na pořízení akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou využívanou na splachování WC v domě a přebytky pro zálivku zahrady. Podpora se vztahuje na stávající domy i novostavby po celém území ČR.

Příjem žádostí

Příjem žádostí začne 29. 5. 2017 v 10:00 elektronicky na webových stránkách www.dotacedestovka.cz a na kterémkoliv krajském pracovišti SFŽP. Žádost lze vyřídit osobně, nebo na základě plné moci. Žádosti do programu lze podat před zahájením, v průběhu i po dokončení realizace. Aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po datu vyhlášení programu, což je 27. 4. 2017. Nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti. Informaci o přiznání či obdržíte do 3 týdnů od podání žádosti.

Doklady a informace

Je třeba doložit odborný posudek zpracovaný dodavatelem systému nebo autorizovaným projektantem, písemný souhlas spoluvlastníků domu a také doklad o akutním nedostatku vody v případě žádosti u stávajícího domu pouze na zálivku zahrady. Dotace se vždy vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu. Vše si musíte financovat z vlastních zdrojů. Podání žádosti je možné před dokončením stavby domu, ale dotaci vám vyplatí až po dokončení stavby.

Předkládají se faktury s doklady o úhradě, položkový rozpočtem či smlouvy o dílo. Zjistěte nejprve, na co se bude dešťová voda využívat, zda jen na zálivku zahrady a jaká je plocha zahrady, nebo i pro splachování toalet a praní prádla, kdy je třeba uvést, kolik osob v domácnosti žije. Zjistěte i velikost půdorysné plochy střechy domu, zda je to objekt pro trvalé bydlení či rekreační, lokalitu stavby, kam půjde bezpečnostní přeliv, do kanalizace či vsaku. Dál také podmínky instalace, jako hloubka spodní vody, skalnaté či jílové podloží apod.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *